Poniżej kilka autentycznych zapisów z istniejących regulaminów konsultacji. Warto na tych przykładach zastanowić się, czy ze wszystkim się zgadzamy, czy jest coś, co budzi nasze zastrzeżenia, rodzi pytania, powoduje konieczność doprecyzowania.

► Czy można/trzeba wymagać numeru PESEL? Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: (…) podpis osoby zainteresowanej przeprowadzeniem konsultacji lub listę osób popierających wniosek zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
► Czy aby konsultacje były skuteczne i przyciągały mieszkańców wystarczy przeprowadzić ankietę? Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

– Protokołowanych spotkań z osobami zainteresowanymi
– Zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną
– Ankiet, w tym ankiet internetowych
– Przeprowadzenia badań w celu określenia preferencji społecznych”

► Czy konsultacje to plebiscyt? Konsultacje mogą polegać na:

– Wyrażeniu opinii, zgłoszeniu uwag lub wniosków w zakresie przedmiotu konsultacji
– Udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie
– Wyborze jednego z proponowanych rozwiązań.
– Wybór formy konsultacji jest uzależniony od potrzeb i zaistniałych okoliczności.

► Czy 7 dni wystarczy mieszkancom na zapoznanie się z dokumentacją i sformułowanie odpowiedzi? Konsultacje muszą trwać nie krócej niż 7 dni i nie dłużej niż dwa miesiące.
► Czy 7 dni wystarczy mieszkancom na zapoznanie się z dokumentacją i sformułowanie odpowiedzi? Informacja publikowana jest co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji.
► Czy to aby nie wysoka liczba podpisów biorąc pod uwagę poziom zaangażowania obywatelskiego? Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Prezydenta, a uprawnionymi do występowania z wnioskiem są:

– mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 400 osób, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) (…)

► Czy nie wymagamy większego pośpiechu od mieszkańców niż od siebie? Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 jest rozpatrywany przez Prezydenta w terminie 30 dni od dnia złożenia. Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania do ich uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione pozostają bez rozpatrzenia.
► Czy konsultacje to referendum lokalne, które regulowane jest innymi przepisami prawa, czy zgoła inne narzędzie? W sprawach podziału lub połączenia Gminy …. z inną gminą, konsultacje przeprowadza się w trybie referendum lokalnego poprzedzone prezentacją analizy ekonomicznej i kampanią informacyjną.
► Czy można komukolwiek ograniczać dostęp do konsultacji? W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:

– wszyscy mieszkańcy miasta, jeżeli sprawa dotyczy całego miasta,
– mieszkańcy określonej części obszaru miasta, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części miasta,
– określona grupa mieszkańców miasta, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

► A w tym przypadku zadaj pytanie sam_a: Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. Jeżeli konsultacje społeczne odbywają się na wniosek mieszkańców gminy dla ich ważności niezbędny jest udział 50% + 1 osób, które zgłosiły wniosek o przeprowadzenie konsultacji.

Wyroki Naczelnych Sądów Administracyjnych

Żeby uczyć się na cudzych a nie własnych błędach przytaczamy kilka przykładów wyroków sądów administracyjnych związanych z konsultacjami: