Przede wszystkim wspólnie. Czyli partycypacyjnie. Czyli z mieszkańcami, potencjalnymi uczestnikami konsultacji. Taka praca oddala może w czasie moment końcowego rezultatu, ale ma wiele dodatkowych korzyści: wzbogaca samą treść regulaminu, angażuje w sposób bardziej trwały mieszkańców i pracowników urzędu, uczy kultury dialogu, budzi poczucie identyfikacji z zapisanymi regułami. Więcej na ten temat w wypowiedziach samorządowców i przedstawicieli NGO:

  • Dorota Piechowicz-Witoń – prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych: Regulamin stwarza możliwość równej wiedzy na temat konsultacji dla wszystkich, odwołania się  do zasad. To trochę tak, jak z kontraktem na szkoleniach: zanim zaczniemy coś wspólnie robić, ustalmy, czy rozumienie pewnych pojęć mamy wspólne, czy tak samo je interpretujemy, czy zgadzamy się na podobne rozwiązania i na jakich zasadach pracujemy, żeby nie okazało się po paru godzinach, miesiącach, latach, że włożyliśmy dużo wysiłku, a idziemy w kompletnie różne strony.
  • Piotr Choroś – kierownik Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej w Lublinie: Każdy dokument można stworzyć, szybko uchwalić. Pytanie po co samorząd przyjmuje regulamin? Czy to sztuka dla sztuki?  Czy chce odhaczyć sobie, że jest partycypacyjny, bo przyjmuje regulamin? Jeśli ten regulamin ma mieć sens, plusem dyskutowania nad nim jest przede wszystkim edukacja. Bo to, ile trwają konsultacje, jakie formy wybieramy, to są sprawy wtórne według mnie, na poziomie technikaliów. Clou dyskusji będzie pytanie: co to są konsultacje, o czym my właściwie rozmawiamy? Nie rozmawiamy o demokracji bezpośredniej ani o budżecie obywatelskim, rozmawiamy o pewnej specyficznej formie dialogu obywatelskiego. I to jest ten plus. Uświadomienie sobie czym są konsultacje jest ważne też dla urzędników i władz, które boją się słowa „konsultacje”, boją się, że zaraz wpadną mieszkańcy i wszystko poprzewracają, że to będzie niekończąca się dyskusja o niczym. To jest także dla nich proces uczący, pokazujący że konsultacje nie polegaja na tym, że jak na spotkanie przychodzi 50 osób, 30 jest za rozwiązaniem x, 20 za rozwiązaniem y, to ja muszę wybrać x. 
  • Arkadiusz Wiśniewski – prezydent Opola: To, że regulamin jest robiony wspólnie też ma ogromne znaczenie. Nam, czyli osobom decydującym o sprawach  miasta, konsultacje mają dać odpowiedź na pytanie o popularność pewnych decyzji, ich akceptowalność. Więc bardzo ważne jest, żeby uzgodnić zasady tych  konsultacji z tymi, którzy potem w nich biorą udział. Żeby oni byli przekonani, że te zasady, które wpisano, są szczere, to jest też ich. Żeby akceptowali tę formułę, wiedzieli, że to jest dla nich wygodne, że nikt nie ograniczy im dostępu, nie wykorzysta ich niewiedzy. Żeby była pełna transparentność.

Taka partycypacyjna praca nad regulaminem może przebiegać w różny sposób, w zależności od wiedzy, doświadczenia i zapasu entuzjazmu inicjatorów. My zawarliśmy ją w czterech etapach i opisaliśmy w ramach swoistego przepisu na społeczne tworzenie zasad konsultacji społecznych w Zeszycie partycypacji 4/2015, Regulamin konsultacji społecznych – jak to zrobić wspólnie? Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie w podziale na cztery etapy.

Inicjowanie  Wiedza  Rekomendacje społeczne  Grupa robocza

Inicjowanie pracy nad regulaminem

Inicjatorami prac nad regulaminem konsultacji mogą być:
•  aktywni mieszkańcy dostrzegający niejasność reguł dialogu,
•  organizacje pozarządowe (prace nad regulaminem można np. zaplanować w programie współpracy urzędu z NGO),
•  Rada Działalności Pożytku Publicznego,
•  władze lokalne – urzędnicy, politycy w tym radni miejscy/gminni.

Niezależnie od tego, kto należy do grupy inicjatywnej, trzeba mieć świadomość, że bez urzędu nie ma sensu rozpoczynać jakichkolwiek działań. Po pierwsze regulamin jest aktem prawa miejscowego, uchwalanym przez radę miasta/gminy, który wciela w życie prezydent/burmistrz/wójt. Po drugie urzędnicy i politycy stanowią dość istotny element wspólnoty samorządowej. I jakkolwiek trudna byłaby współpraca strony społecznej i administracji, warto tę lekcję odrobić na początku pracy nad regulaminem.

Co do samej strony urzędowej: o procesie powinni wiedzieć i być gotowi do udziału urzędnicy z różnych wydziałów/biur, które zajmują się lub będą zajmować konsultacjami (w zasadzie praktycznie każdy wydział powinien być reprezentowany) – to oni będą w praktyce odpowiadać za jakość stosowanych standardów konsultacji. Aby zatem wiedzieli, skąd się te standardy biorą, po co są i czuli się ich właścicielami, muszą brać udział w ich tworzeniu. W przeciwnym wypadku mogą nie rozumieć sensu niektórych zapisów i je kontestować . W pracach powinien być także obecny prezydent lub wiceprezydent, pełnomocnik ds. współpracy z NGO lub biuro oddelegowane do koordynacji komunikacji społecznej.

Jak się do całego przedsięwzięcia zabrać, jak to zorganizować?

Od początku trzeba zadbać o uczestników. Im większa frekwencja, tym – być może – trudniejsza organizacja, ale lepszy i pewniejszy efekt. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu dobrze jest skierować do różnych grup i ciał mniej lub bardziej czynnych – młodzieżowej rady, rady seniorów, radnych, rad dzielnic, jednostek pomocniczych w urzędzie. Jest też regułą, że najłatwiej i najszybciej dają się namówić do udziału osoby, które ze swojej natury nie mają problemu z wygłaszaniem opinii, zabieraniem głosu. Trzeba zadbać o to, by słyszalny był głos tych najmniej „wokalnych” mieszkańców, polityków lub lokalnych liderów.

Jak zaangażować mieszkańców, jak do nich dotrzeć, jak ich zainteresować, jak ich zaprosić?

Regulamin konsultacji może nie być tematem budzącym przyśpieszoną akcję serca, warto więc przemyśleć sposoby angażowania ludzi. Jasmine Love, radna Cirencester w Wielkiej Brytanii uważa, że angażowanie najlepiej zacząć od zapukania do drzwi wszystkich domostw i rozmowy z ludźmi: „Trzeba przełamać mit, że wiemy, co jest za tymi wszystkimi zamkniętymi drzwiami” – mówi opisując szczególną historię angażowania społeczności – więcej na ten temat w Zeszycie partycypacji publicznej 1-2/2014.

Zaproszenie – kilka rad
1. Zapraszać, a nie zawiadamiać.
2. Zaproszenie powinno być upublicznione co najmniej na dwa tygodnie przez pierwszym spotkaniem.
3. Zaproszenie powinno wyglądać atrakcyjnie i nietuzinkowo, zabroniona jest „klepsydra”.
4. Zaproszenie powinno zawierać:
•  słowa: zaproszenie, serdecznie zapraszamy itd.,
•  wskazanie kto jest zaproszony i dlaczego (jaki będzie skutek przeprowadzenia spotkania, a także całego procesu, do którego zapraszamy) – o co chodzi? dlaczego to ważne? na czym polegać będzie udział?,
•  informacje: kiedy, w jakich godzinach (popołudniowych) i gdzie jest pierwsze spotkanie, w jaki sposób można zgłosić chęć udziału, dane kontaktowe organizatora,
•  harmonogram całości prac.
5. Zaproszenie powinno dotrzeć do:
•  mieszkańców, najlepiej w formie ulotki lub plakatu (za pomocą: strony internetowej urzędu, BIP, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie i innych miejscach użyteczności publicznej, np.: bibliotekach publicznych, szkołach, placówkach opieki zdrowotnej itd. – im więcej dróg dotarcia, tym wyższa frekwencja,
•  organizacji pozarządowych (za pośrednictwem: bazy organizacji w dyspozycji urzędu, kontaktów pełnomocnika ds. współpracy z NGO, lokalnej Rady Działalności Pożytku Publicznego),
•  radnych miasta/gminy, rad dzielnic, młodzieżowej rady miasta, rady seniorów i innych ciał,
•  mediów lokalnych.
6. Już na tym etapie warto przedstawić mieszkańcom cały harmonogram konsultacji

 

Przykłady zaproszeń:

► zaproszenie na konsultacje w Toruniu

► zaproszenie na konsultacje w Opolu

Przykłady harmonogramów:

► harmonogram konsultacji w Toruniu

► harmonogram konsultacji w Richmondshire

Uwspólnienie i wyrównanie poziomu wiedzy

Zanim zacznie się praca nad standardami konsultacji, warto uwspólnić poziom podstawowej wiedzy. Czy wszyscy tak samo rozumiemy termin „konsultacje społeczne”? Czy wiemy dokładnie, czym jest ten proces, jaki powinien mieć przebieg, jakimi zasadami się kierować, czym się kończyć? Uzupełnianie tej wiedzy, pogłębianie jej powinno być na stałe wpisane w praktykę konsultowania. O tym gdzie można wiedzę uzupełniać piszemy w rozdziale Skąd czerpać wiedzę? Polecamy spojrzenie na ćwiczenia do wspólnej realizacji na warsztatach dla mieszkańców, organizacji i przedstawicieli władz oraz urzędu w Zeszycie partycypacji 4/2015, Regulamin konsultacji społecznych – jak to zrobić wspólnie? A poniżej fundament wspólnej pracy nad zasadami, czyli definicja konsultacji społecznych zaczerpnięta z Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych rozebrana na części pierwsze. Pomarańczowe wyróżnienia to nawiązania do „Siedmiu zasad konsultacji”. Polecamy wspólnie przepracować definicję tworząc własną wizję konsultacji.

DEFINICJA: Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

► OTWARTY PROCES…
•  Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd (zasada POWSZECHNOŚCI). Nie można ograniczać dostępu do konsultacji ani na podstawie miejsca zameldowania czy zamieszkania, ani na podstawie wieku – coraz częściej przypominają o tym wyroki sądów administracyjnych. W konsultacjach może brać udział każdy mieszkaniec. Mieszkańca definiuje się jako tego, kto wyraża „wyraża zamiar mieszkania”. W konsultacjach interesy poszczególnych grup mieszkańców lub interes publiczny mogą reprezentować organizacje pozarządowe, ruchy miejskie i inne podmioty.
•  Konsultacje to nie jednorazowe wydarzenie, ale dłuższy lub krótszy proces równoległy do procesu decyzyjnego, który wymaga należytego przygotowania i przeprowadzenia w taki sposób, żeby zachęcić do zaangażowania i umożliwić dobrze poinformowane uczestnictwo.
•  Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu decyzyjnego w sposób zaplanowany i w oparciu o czytelne reguły (zasada PRZEWIDYWALNOŚCI) – zwiększa to zaufanie i wiarygodność działań władz oraz daje realną szansę wpływu mieszkańców na podejmowane decyzje w momencie, kiedy jest jeszcze na to szansa.
► …DIALOGU WŁADZ Z MIESZKAŃCAMI…
•  Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego; strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji (zasada DOBREJ WIARY).
•  Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji (zasada KOORDYNACJI). Regulaminy konsultacji wskazują prezydenta/burmistrza/wójta jako gospodarza konsultacji, co nie wyklucza oddolnej społecznej inicjatywy konsultacyjnej lub inicjatywy radnych – to również znajduje odzwierciedlenie w regulaminach konsultacji. W dialogu konieczny jest aktywny udział przedstawicieli władz podejmujących ostateczne decyzje w danej sprawie – wzmacnia to zaufanie strony społecznej do konsultacji.
•  Dialog władz z mieszkańcami oznacza stworzenie przestrzeni na dyskusję, wymianę argumentów i przekonywanie się do swoich racji również między samymi mieszkańcami.
► …MAJĄCY NA CELU…
•  Cele poszczególnych konsultacji mogą być różnorodne – sprawdź katalog możliwych celów konsultacji w Konsultacje Okiełznane. Narzędziownik, str. 5 oraz w Kanonie Lokalnych Konstultacji Społecznych. Celem nadrzędnym wszystkich konsultacji jest podjęcie decyzji przez władze, również na podstawie wiedzy zebranej w czasie konsultacji, o czym niżej.
•  Konsultacje muszą mieć jasno określony cel związany z procesem decyzyjnym w konkretnej sprawie i sprecyzowany zakres negocjowalny, w którym poruszają się uczestnicy. Proces konsultacji nie może być bezcelowy, prowadzony tylko po to, żeby wymieniać opinie. To niebezpieczne, ponieważ prowadzi do oderwania od rzeczywistości i kontekstu, a także, na dłuższą metę, frustruje uczestników.
•  Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd (zasada PRZEJRZYSTOŚCI).
► …PODJĘCIE PRZEZ WŁADZE…

•  Jedną z podstawowych cech konsultacji, o której wszyscy uczestnicy procesu powinni wiedzieć, jest niewiążący dla władz charakter zgłoszonych opinii lub wypracowanych rozwiązań. Konsultacje nie zwalniają organów władzy samorządowej z odpowiedzialności za losy wspólnoty. Są instrumentem wspierającym proces decyzyjny. Czyli władze mogą (i oczywiście powinny) brać pod uwagę głosy obywateli, ale nie mają obowiązku decydować zgodnie z nimi. To nie np. budżet obywatelski, gdzie głos mieszkańców jest decydujący.

►  …OPTYMALNYCH DECYZJI…
•  Jeśli konsultacje nie mają być fasadowe, nie mogą być konsultowane sprawy, w których decyzje zostały już podjęte i nie ulegną zmianie. W takiej sytuacji dialog byłby bezcelową zasłoną dymną.
•  Do podjęcia optymalnych decyzji potrzebne są:
    – właściwe zrozumienie interesów i rozpoznanie potrzeb społeczności,
    – zebranie opinii i przeanalizowanie danego problemu z różnych punktów widzenia,
    – zminimalizowanie/wykluczenie błędów.
•  Niezbędne jest poinformowanie wszystkich o podjętej decyzji. Taka informacja skierowana szczególnie do osób zaangażowanych w proces konsultacji, odnosząca się do poszczególnych zgłoszonych opinii stanowi niezbędne minimum (zasada RESPONSYWNOŚCI).
►  …W SPRAWACH PUBLICZNYCH.
•  Konsultacje mogą dotyczyć wszelkich spraw dotyczących funkcjonowania i rozwoju wspólnoty samorządowej, każdej polityki publicznej, programu, inwestycji z wykorzystaniem środków publicznych.
•  Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne (zasada POSZANOWANIA INTERESU OGÓLNEGO).

 

Warto również pamiętać o tym, CZYM KONSULTACJE SPOŁECZNE NIE SĄ:
•   opiniowaniem spraw lub dokumentów przez urzędników w wewnętrznym obiegu urzędowym,
•   wyłącznie informowaniem społeczności przez władze/urząd o prowadzonych działaniach, podjętych decyzjach,
•   wyłącznie Public Relations, elementem promocji miasta, urzędu, władz,
•   wyłącznie badaniami społecznymi, w tym ankiety (również on-line), sondaże opinii publicznej,
•   wyłącznie zgłaszaniem postulatów, zapotrzebowań,
•   odrębnym narzędziem rozwiązywania konfliktów społecznych lub wyraźnych konfliktów interesów.

Rekomendacje społeczne na start

Społeczne wypracowywanie rekomendacji do zasad dialogu – matryca zagadnień

Po uspójnieniu i podniesnieniu poziomu wiedzy o konsultachach można przejść do pracy nad standardami, które zapiszemy w swoim regulaminie. Tutaj też sugerujemy pracę w podziale na grupy i uwspólnianie wypracowanych w grupach standardów. Trudno wyszczególnić i opisać wszystkie tematy do dyskusji, które mogą pojawić się podczas pracy nad regulacją zasad konsultacji. Warto je zapisywać, żeby zdecydować czy do praktyki współpracy urzędu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi wprowadzić jakieś nowe rozwiązania. Regulamin musi wskazywać minimum praktyki działania i dobre standardy sprzyjające szerokiemu zaangażowaniu. Bardziej szczegółowe rozwiązania można prowadzać zarządzeniem prezydenta/burmistrza/wójta poprzez urzędową procedurę realizacji konsultacji opierającą się na regulaminie.

Wskazane poniżej zagadnienia powinny wypełnić treść regulaminu – jego strukturę pokazujemy w części 3. Z czego składa się regulamin? Spróbujcie w grupach uzgodnić podstawowe standardy konsultacji zgodnie z poniższą tabelą i rozwiniętymi zagadnieniami.

Zagadnienie Oczekiwania, uwagi, rekomendacje strony społecznej, urzędników, polityków (w tym radnych)
Zasady ogólne
1. Jakie zasady ogólne powinny przyświecać konsultacjom. Co powinien zawierać katalog takich zasad (inspiracją może być „Siedem zasad konsultacji”)?
2. Nie powinno się ograniczać ważności konsultacji progiem ilościowym ich uczestników. Jak zapewnić odpowiednią frekwencję i szerokie uczestnictwo?
3. Ostateczne decyzje po konsultacjach podejmują wybrana w demokratycznych wyborach władze lokalne. Jak jednak zapewnić wpływ mieszkańców na te decyzje w konsultacjach?
Inne zagadnienia ……
Mieszkańcy
1. Zgodnie z prawem nie można ograniczać dostępu do konsultacji na podstawie miejsca zameldowania, a mieszkańcem jest ta osoba, która wyraża wolę bycia mieszkańcem – kto może zatem wziąć w nich udział?
2. Jak zapewnić, żeby opinie nie były anonimowe i żeby każdy mógł dowiedzieć się kto reprezentuje jaki pogląd w sprawie?
Inne zagadnienia ……
Zakres tematyczny konsultacji
1. Sprawy ważne dla miasta i mieszkańców to wszystkie sprawy, które mają wpływ na życie i rozwój wspólnoty samorządowej. Czy trzeba wyróżnić jakieś konkretne sprawy nie zamykając katalogu tematów do konsultacji w regulaminie?
2. Czy warto wpisywać regularnie co jakiś czas konsultowanie regulaminu konsultacji w celu weryfikacji jego działania? Np. co cztery, pięć lat?
Inne zagadnienia ……
Tryby konsultacji
1. Zasięg terytorialny konsultacji dzieli się często na ogólnogminny/miejski i lokalny. Jak zdefiniować ten drugi?
2. Czym różni się tryb prowadzenia konsultacji ogólnych od lokalnych? Może chodzi jedynie o profilowanie akcji informacyjnej?
3. Niektórzy wspominają o konsultacjach środowiskowych/tematycznych jako odrębnym trybie. Czy nie jest to jednak ograniczenie dostępu do konsultacji innym mieszkańcom, którzy mogą odczuwać skutek działań objętych konsultacjami? Czy ponownie nie chodzi raczej o profilowanie akcji informacyjnej tak, żeby kłaść nacisk na specyficzne grupy docelowe ale nie wykluczać innych, ogółu?
Inne zagadnienia ……
Inicjowanie konsultacji
1. Inicjatywę konsultacyjną ma prezydent i rada gminy/miasta (uchwałą rady gminy/miasta). Kto spoza nich może wnioskować o przeprowadzenie konsultacji?
2. Impuls konsultacyjny może wychodzić ze strony społecznej: mieszkańców. Jaki ma być próg ilościowy podpisów mieszkańców pod wnioskiem pod konsultacje. przykłady: Olsztyn: 50, Warszawa: 1000, rekomendacja: nie więcej niż 2% społeczności ale pomiędzy 30 a 500 podpisów).
3. Strona społeczna to również lokalne organizacje pozarządowe – one również powinny mieć możliwość wnioskowania o konsultacje. Jaki więc powinien być prób poparcia wniosku przez organizacje pozarządowe?
4. Jakie jeszcze podmioty, gremia, ciała doradcze mogą wnioskować o konsultacje? Jednostki pomocnicze gminy (rady osiedli, sołectwa)? Młodzieżowa Rada Gminy? Rada Seniorów? Rada Działalności Pożytku Publicznego? Na jakich zasadach?
5. Jak powinien wyglądać społeczny wniosek o konsultacje? Sugerowane minimum: temat i cel konsultacji. Czy stawiamy przed mieszkańcami dobór form, czasu konsultacji, szacowane koszty konsultacji? Co powinni proponować mieszkańcy, a co urząd? Jaki czas na rozpatrzenie wniosku? (Max. 30 dni to standard odpowiedzi administracji na pismo obywatela.)
6. Czy na liście poparcia załączanej do wniosku należy prosić o wpisanie numeru PESEL? Czy nie będzie to blokować mieszkańców przed udzielaniem poparcia?
7. Co urząd robi ze źle wypełnionym wnioskiem? Czas na poprawienie – jak długi?
8. Obsługa składania wniosków i składanych pomysłów na konsultacje – sugestie.
Inne zagadnienia ……
Czas
1. Sugerowane minimum czasu trwania konsultacji to 21 dni (czas na składanie opinii) – pamiętając o zróżnicowanych potrzebach różnych konsultacji, jakie wyznaczyć minimum na potrzeby swojej społeczności i urzędu?
2. Kiedy zaczyna biegnąć czas konsultacji – od momentu publikacji zarządzenia o konsultacjach, czy niekoniecznie?
3. Jak powiązać czas akcji informacyjnej z czasem konsultacji?
Inne zagadnienia ……
Formy konsultacji
1. Jakie formy pracy byłby atrakcyjne dla mieszkańców?
2. Jak zrównoważyć rozmowę i wymianę argumentów grupowo i twarzą w twarz z formami składania lub wymiany opinii on-line lub pisemnie? Potrzeba określenia minimum obowiązkowych form konsultacji spośród wymienionego katalogu.
3. Jakie formy wymiany opinii są konsultacjami, a jakie nie? Czy wyłożenie dokumentów przez urząd nie jest konsultacjami dopiero w połączeniu z udzieleniem możliwości złożenia opinii na piśmie bądź drogą elektroniczną? Czy konsultacjami społecznymi można nazywać zbieranie podpisów pod propozycją dokumentu? Czy konsultacjami można nazwać sondę na facebook’u?
4. O jakich grupach i ich potrzebach powinniśmy myśleć szczególnie dobierając formy konsultacji?
5. Jakie mogą być szczególne, specyficzne formy konsultacji?
Inne zagadnienia ……
Informowanie w konsultacjach
1. Ramy czasowe – jak długo powinna trwać akcja informacyjna?
2. Z jakim wyprzedzeniem mieszkańcy powinni dowiadywać się o spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach, w których twarzą w twarz mogą przekazać swoje opinie i dyskutować o rozwiązaniach?
3. Jakie powinny być formy, kanały komunikacji w trakcie akcji informacyjnej: skąd czerpiemy wiedzę o mieście, skąd moglibyśmy ją czerpać?
4. Jak powinna wyglądać informacja o konsultacjach na stronie www miasta/gminy a jak w gminnym/miejskim Biuletynie Informacji Publicznej? Czy przydatny byłby kalendarz konsultacji i innych wydarzeń na dostępny dla wszystkich mieszkańców?
5. Kogo (organizacje/instytucje/partnerzy urzędu) informować bezpośrednio biorąc pod uwagę, że może przyczynić się do większego zainteresowania konsultacjami? Jaką rolę odgrywają radni miasta/gminy i radni jednostek pomocniczych (osiedla, sołectwa)?
6. Co powinna zawierać informacja o konsultacjach, żeby zachęcać do udziału? Jak powinna wyglądać?
7. Testowanie materiałów informacyjnych przez mieszkańców jako próba zapewnienia ich zrozumiałości – jak to zapewnić?
8. Harmonogram konsultacji – jakich informacji oczekują mieszkańcy, żeby móc wyobrazić sobie na czym dokładnie polegają konsultacje i kiedy będą ich kluczowe momenty?
9. Jaką informację preferujemy: graficzną czy pisemną? Ile tekstu jesteśmy w stanie realnie oceniając przeczytać, żeby przygotować się do konsultacji?
Inne zagadnienia ……
Narzędzia przejrzystości konsultacji
1. Plan konsultacji to dokument/kalendarz, z którego każdy może dowiedzieć się, co będzie konsultowane w na przykład rocznej perspektywie czasu. Daje szansę na przygotowanie się szczególnie zainteresowanym którymś z tematów. Czy warto takie narzędzie wpisać do regulaminu?
2. Jak włączyć mieszkańców w przygotowanie takiego planu przez urząd prezydenta? Jaka rola w formułowaniu planu przypada radzie gminy/miasta?
3. Jak i gdzie plan konsultacji powinien być dostępny, żeby skutecznie informować i angażować mieszkańców i organizacje pozarządowe?
4. Rada konsultacji może być doradczym ciałem prezydenta w sprawach jakości, tematów, przebiegu konsultacji, może wspomagać ocenę wniosków o konsultacje, zabiegać o angażowanie się mieszkańców, testować jakość materiałów informacyjnych, brać udział w ewaluacji konsultacji. Czy warto takie narzędzie wpisać do regulaminu?
5. Jaki skład powinna mieć rada konsultacji? Może warto pomyśleć o losowym wyborze mieszkańców i udziale organizacji pozarządowych?
6. Jakie dokładnie kompetencje powinna mieć rada?
Inne zagadnienia ……
Podsumowanie konsultacji
1. Raport z konsultacji powinien być przekazany do wiadomości publicznej i wszystkim uczestnikom konsultacji. W jakim terminie, formie i jakimi kanałami informacyjnymi?
2. Co powinien zawierać raport z konsultacji?
Inne zagadnienia ……
Ewaluacja
1. Raportowanie przez prezydenta/urząd o skuteczności poszczególnych konsultacji i całości praktyki konsultacyjnej: na jakiej podstawie (wskaźniki)?
2. Kiedy powinien powstawać raport z oceny poszczególnych konsultacji i co powinien zawierać?
3. Kiedy powinien powstawać raport dotyczący całości praktyki konsultacji realizowanych przez urząd/prezydenta i co powinien zawierać? Jaka powinna być rola rady gminy/miasta w jego tworzeniu i przyjmowaniu? Jaka powinna być rola rady konsultacji w jego powstawaniu i przyjmowaniu.
Inne zagadnienia ……

Wynik pracy grupowej nad rekomendacjami standardami warto podsumować w publicznym dokumencie, np. takim jak ten >>>

Grupa robocza

Dalsza praca nad regulaminem będzie polegała na czasem żmudnym dochodzeniu do kompromisu pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami. Ważne jest, aby całkiem nie utracić początkowego entuzjazmu, chęci, energii i determinacji do stworzenia własnego regulaminu. Własnego czyli powstałego jako skutek spotkań konkretnej społeczności, a nie napisanego przez jedną osobę w zaciszu gabinetu za pomocą metody kopiuj/wklej na podstawie innego regulaminu.

Nasze doświadczenie pokazuje, że do takiej partycypacyjnej pracy bardzo przydaje się grupa robocza, „zawiadowca” całego procesu, której zadania mogą być bardzo różne w zależności od ustaleń. Może pełnić rolę li tylko organizacyjną, czyli ustalać i pilnować terminów spotkań mieszkańców i urzędników, zapraszać na nie, zapewniać salę itp. Może zobowiązać się dodatkowo do pisania notatek ze spotkań i rozsyłania ich mailem do zainteresowanych oraz zawieszania na stronie urzędu. Może wziąć na siebie wypracowanie propozycji rozwiązań do dyskusji w szerszym gremium albo wręcz przygotowanie całego projektu regulaminu.

Pozostają jeszcze pytania o to, jak liczna ma być grupa, jak bardzo otwarta na nowych członków, jaki ma być jej skład. To wszystko warto ustalić na pierwszych spotkaniach, otwierających prace nad regulacja konsultacji.

Warto założyć sobie ramowy plan pracy, bo niezależnie od przyjętego modelu grupy roboczej trzeba pamiętać, że im więcej spotkań tym mniejsza frekwencja. Plan można zawsze w razie potrzeby zmodyfikować, ale dobrze jest ustalić jakie zagadnienia w jakim czasie będą opracowane.

Na końcu prac formułujących projekt regulaminu konieczne jest przeprowadzenie ostatecznych konsultacji społecznych, tak żeby ci, którzy nie zabrali wcześniej głosu mieli jeszcze szansę zaopiniować wypracowane mechanizmy.

Skonsultowany projekt regulaminu jest gotowy do przedłożenia jako projektu uchwały na sesję rady gminy/miasta. Warto być obecnym na komisjach i sesji rady, żeby w razie wątpliwości dyskutować o społecznie wypracowanych rozwiązaniach.